Sulge

Kinnitatud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe 10.01.2013. a korralduse nr 2
„Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna vastuvõtmine, kasutustingimuste ning täite- ja pankrotimenetluse infosüsteemi kasutamise lepingu vormi kinnitamine“
punktiga 1

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna kasutustingimused

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkond (edaspidi E-oksjonikeskkond) on täite- ja pankrotimenetluse infosüsteemi üks moodulitest, mille eesmärgiks on võimaldada vastavalt kehtivale õiguskorrale Eesti Vabariigi kohtutäituritel ja pankrotihalduritel korraldada elektroonilisi enampakkumisi ning on kasutusele võetud kohtutäituri seaduse § 115 lg 2 alusel. Elektroonilised enampakkumised korraldatakse E-oksjonikeskkonnas vastavalt täitemenetluse seadustikus, kohtutäituri seaduses, pankrotiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatule.

1. Kasutatavad mõisted

 1. 1.1. E-oksjonikeskkond – https://www.oksjonikeskus.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.
 2. 1.2. Haldaja – Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda või tema volitatud isik, kes teostab E-oksjonikeskkonna infotehnilist ning administratiivset haldamist.
 3. 1.3. Kasutaja – E-oksjonikeskkonda kasutav isik.
 4. 1.4. Oksjonikorraldaja – Kasutaja, kes korraldab E-oksjonikeskkonnas elektroonilise enampakkumise.
 5. 1.5. Osaleja – Kasutaja, kes on kasutab E-oksjonikeskkonda elektroonilisel enampakkumisel realiseeritava vara omandamise eesmärgil.
 6. 1.6. Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

 1. 2.1. E-oksjonikeskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide käesolevate kasutustingimustega nõustumise korral. E-oksjonikeskkonda kasutades nõustute eranditult kõikide kasutustingimustega.
 2. 2.2. E-oksjonikeskkonna kasutamiseks loetakse mistahes E-oksjonikeskkonnas asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.
 3. 2.3. E-oksjonikeskkonna külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. E-oksjonikeskkond toetab järgnevaid internetisirvijaid: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome ja Safari.
 4. 2.4. Eesti kasutajad saavad keskkonda siseneda ID kaardi või Mobiil ID abil. E-oksjonikeskkonda saab ID-kaardiga siseneda järgmiste brauseritega (veebilehitseja):
 5. 2.5. Välisriikide kodanikele väljastab Oksjonikorraldaja asjakohase taotluse alusel E-oksjonikeskkonna vahendusel konkreetse enampakkumise ja Osalejaga seostatud unikaalse kasutajatunnuse ja salasõna.
 6. 2.6. E-oksjonikeskkonna külastamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.
 7. 2.7. E-oksjonikeskkonnas toimub kommunikatsioon Oksjonikorraldaja ning Osaleja vm Kasutaja vahel vaid elektroonilisel teel kas E-oksjonikeskkonnasiseste, osutusseadmega tehtavate valikutega määratavate teadete teel või E-oksjonikeskkonnast Kasutajale väljastatavate e-postiteadete kaudu. Asjakohastel juhtudel peab E-oksjonikeskkonna kasutaja kinnitama oma elektroonselt edastatava tahteavalduse digitaalse isikutunnistuse või Mobiil-ID PIN 1 koodi abil.
 8. 2.8. E-oksjonikeskkonna poolt Kasutaja e-postiaadressile väljastatavaid automaatseid teateid või dokumente loetakse Oksjonikorraldaja väljastatud teadeteks või dokumentideks.
 9. 2.9. Juhul kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

 1. 3.1. E-oksjonikeskkonnas avaldatud materjalide, välja arvatud kasutaja poolt enampakkumise kontekstis sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Haldajale.

4. Isikuandmed

 1. 4.1 Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult E-oksjonikeskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja nõusoleku, et:
  1. 4.1.1 tema isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Haldaja infosüsteemis;
  2. 4.1.2 tema isikukoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse tagamiseks.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

 1. 5.1. Kasutajal on õigus tasuta kasutada E-oksjonikeskkonda kooskõlas E-oksjonikeskkonna kasutustingimustega.
 2. 5.2. Kasutajal on õigus saada abi üksnes E-oksjonikeskkonna kui IT programmi kasutamisel pöördudes kasutajatoe poole tööpäeval ajavahemikus 8:00 - 18:00.
 3. 5.3. Kasutajal on keelatud kasutada E-oksjonikeskkonda või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.
 4. 5.4. Kasutajal on kohustus järgida E-oksjonikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.
 5. 5.5. Kasutajal on keelatud E-oksjonikeskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündsusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud.

6. Haldaja õigused ja kohustused

 1. 6.1. Haldajal on õigus vastavalt E-oksjonikeskkonna arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid E-oksjonikeskkonna vahendusel.
 2. 6.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu E-oksjonikeskkonnale, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
 3. 6.3. Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt E-oksjonikeskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest.
 4. 6.4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-oksjonikeskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
 5. 6.5. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
 6. 6.6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.