KINNITATUD

Koja esimehe 10. jaanuari 2013. a

korralduse nr 2 punktiga 1

 

MUUDETUD

Koja esimehe 29. mai 2018. a

korraldusega nr 18

 

MUUDETUD

Koja esimehe 26. juuni 2020. a

korraldusega nr 5

 

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna kasutustingimused

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkond (edaspidi E-oksjonikeskkond) on täite- ja pankrotimenetluse infosüsteemi üks moodulitest, mille eesmärgiks on võimaldada vastavalt kehtivale õiguskorrale Eesti Vabariigi kohtutäituritel ja pankrotihalduritel korraldada elektroonilisi enampakkumisi ning on kasutusele võetud kohtutäituri seaduse § 115 lg 2 alusel. Elektroonilised enampakkumised korraldatakse E-oksjonikeskkonnas vastavalt täitemenetluse seadustikus, kohtutäituri seaduses, pankrotiseaduses ja teistes õigusaktides sätestatule.

1. Kasutatavad mõisted

1.1 E-oksjonikeskkond – https://www.oksjonikeskus.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavad andmed ja dokumendid.

1.2 Haldaja – Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda või tema volitatud isik, kes teostab E-oksjonikeskkonna infotehnilist ning administratiivset haldamist.

1.3 Kasutaja – E-oksjonikeskkonda kasutav isik.

1.4. Oksjonikorraldaja – Kasutaja, kes korraldab E-oksjonikeskkonnas elektroonilise enampakkumise.

1.5. Osaleja – Kasutaja, kes on kasutab E-oksjonikeskkonda elektroonilisel enampakkumisel realiseeritava vara omandamise eesmärgil.

1.6 Eriotstarbeline programm – Programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scriptid, robotid ja automatiseeritud tööriistad või programmid, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.

2. Üldsätted

2.1 E-oksjonikeskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide käesolevate kasutustingimustega nõustumise korral. E-oksjonikeskkonda kasutades nõustute eranditult kõikide kasutustingimustega.

2.2 E-oksjonikeskkonna kasutamiseks loetakse mistahes E-oksjonikeskkonnas asuva dokumendi või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eemärgil.

2.3 E-oksjonikeskkonna külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega. E-oksjonikeskkond toetab järgnevate internetisirvijate uusimaid versioone: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Edge ja Safari.

2.4. Kasutajad saavad keskkonda siseneda läbi riigi autentimisteenuse TARA kasutades autentimisteenuses lubatud autentimisvahendeid.

2.5. Välisriikide isikutele, kellel puudub punktis 2.4. nimetatud autentimisvahend, väljastab Oksjonikorraldaja asjakohase taotluse alusel E-oksjonikeskkonna vahendusel konkreetsel enampakkumisel osaleda võimaldava ja Osalejaga seostatud unikaalse kasutajatunnuse ja salasõna.

2.6. E-oksjonikeskkonna külastamine eriotstarbeliste programmidega ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata on keelatud.

2.7. E-oksjonikeskkonnas toimub kommunikatsioon Oksjonikorraldaja ning Osaleja vm Kasutaja vahel vaid elektroonilisel teel kas E-oksjonikeskkonnasiseste, osutusseadmega tehtavate valikutega määratavate teadete teel või E-oksjonikeskkonnast Kasutajale väljastatavate e-postiteadete kaudu. Asjakohastel juhtudel peab E-oksjonikeskkonna kasutaja kinnitama oma elektroonselt edastatava tahteavalduse digitaalse isikutunnistuse või Mobiil-ID PIN 1 koodi abil.

2.8. E-oksjonikeskkonna poolt Kasutaja e-postiaadressile väljastatavaid automaatseid teateid või dokumente loetakse Oksjonikorraldaja väljastatud teadeteks või dokumentideks.

2.9 Juhul kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

3. Autoriõigused

3.1 E-oksjonikeskkonnas avaldatud  materjalide, välja arvatud Kasutaja poolt enampakkumise kontekstis sisestatud materjalid, autoriõigused kuuluvad Haldajale.

4. Isikuandmed

4.1 Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) töötlevad Koda ja Oksjonikorraldajad isikuandmeid ainult seaduse alusel ja ainult E-oksjonikeskkonna ja selle teenuste toimimise jaoks ning täite- või pankrotimenetluse nõuete täitmiseks vajalikus ulatuses. Isikuandmete töötlemise kord ja eesmärgid ning andmesubjekti õiguste realiseerimise alused on sätestatud Koja privaatsuspoliitikas (avaldatud veebilehel www.kpkoda.ee).

4.2. Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annab Kasutaja kinnituse, et on teadlik ja nõustub Koja privaatsustingimustes ning selles viidatud õigusaktides jm dokumentides sätestatuga.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1 Kasutajal on õigus tasuta kasutada E-oksjonikeskkonda kooskõlas E-oksjonikeskkonna kasutustingimustega.

5.2. Kasutajal on õigus saada abi üksnes E-oksjonikeskkonna kui IT programmi kasutamisel pöördudes kasutajatoe poole tööpäeval ajavahemikus 8:00 - 18:00.

5.3. Kasutajal on keelatud kasutada E-oksjonikeskkonda või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õigusrikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.4 Kasutajal on kohustus järgida E-oksjonikeskkonna kasutamisel kõiki kohaldatavaid õigusakte ning head tava.

5.5. Kasutajal on keelatud E-oksjonikeskkonda sisestada või üles laadida materjale, sealhulgas postitada küsimusi, mis on sündsusetud, solvavad, viha õhutavad, ähvardavad või muul viisil sobimatud. 

6. Haldaja õigused ja kohustused

6.1 Haldajal on õigus vastavalt E-oksjonikeskkonna arengule ühepoolselt muuta kasutustingimusi. Kasutustingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid E-oksjonikeskkonna vahendusel.

6.2 Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu E-oksjonikeskkonnale, kui Kasutajal puudub või on piiratud teovõime või Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

6.3 Haldaja ei vastuta Kasutajate poolt E-oksjonikeskkonda sisestatud andmete ja üleslaaditud dokumentide sisu eest.

6.4. Haldaja ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad E-oksjonikeskkonnas Haldaja kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Haldaja telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

6.5. Haldaja ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

6.6. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja andmeid, välja arvatud andmete edastamine seaduses ettenähtud alustel.