Korteriomandi müük
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomandi müük

Hetkehind: 200 €

OKSJONI ANDMED      ID: 36572
alghind oksjonil: 200 €
tagatisraha: 20 €
aega alguseni: 18 p, 4 tundi, 32 minutit
registreerimise algus: 15.01.2018 kl 11:00
registreerimise lõpp: 08.02.2018 kl 11:00
oksjoni algus: 09.02.2018 kl 11:00
oksjoni lõpp: 19.02.2018 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 08.02.2018 kl 11:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Pärna tn 2
katastritunnus: 32214:003:0051
reg. osa nr: 1248107

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Irina Viira (isikukood 46112132228)  pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Irina Viira pankrotivara koosseisus oleva alljärgneva korteriomandi (kehtivad kinnistusraamatu kanded):

I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 1248107, katastritunnus 32214:003:0051, Elamumaa 100%, IdaVirumaa, KohtlaJärve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 2. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.. 522/4348 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 3, mille üldpind on 52,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 3. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1247907, 1248007, 1248207, 1248307, 1248407, 1248507, 1248607 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 27.01.2003 asjaõiguslepinguga.
II jagu - Irina Viira (isikukood 46112132228)
III jagu - Reaalkoormatis rahalise väärtusega üks tuhat kolmsada kolmkümmend seitse (1337) krooni, intressimäärga kümme (10) % igal aastal tasutavalt summalt ja viivisega tähtaegselt tasumata summalt 0,1 % iga viivitatud päeva eest Eesti Vabariigi kasuks. Reaalkoormatise tõttu on kinnisasja igakordne omanik allutatud kohesele sundtäitmisele. 27.01.2003 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.04.2003. Kohtunikuabi A. Vimberg
Keelumärge käsutamise keelamiseks aktsiaselts Kagu Invest (registrikood 11285129) kasuks. 6.10.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 21.10.2010. Kohtunikuabi Ülle Juhanson
IV jagu - Hüpoteek summas 125 000,00 krooni Krediidimenetluse Keskus OÜ (registrikood 12360666) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Muud märkused:
Irina Viiral on võlgnevus KOÜ Pärna 2 ees

Tegemist on 2 toalise korteriga. Müüdav korter vajab remonti.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Pankrotivarasse kuuluva kinnisasja müümisel enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks (alus PankrS § 139 lg 2).

Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Enampakkumise alghind on 200 (kakssada) eurot.
Enampakkumisele registreerimine algab 15.01.2018 kell 11.00.
Registreerimine lõpeb 08.02.2018 kell 11.00.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 09.02.2018 kl 11.00
Enampakkumine lõpeb 19.02.2018 kl 11.00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 (kümme) eurot.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel ning tasuda tagatisraha hiljemalt 08.02.2018 kl 11:00 (so nimetatud ajaks peab olema tagatisraha laekunud) Irina Viira arvelduskontole nr EE411010011579648228 SEB Pank tagatisraha, mille suurus on 10% enampakkumise alghinnast. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele osalejatele see tagastatakse enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. TMS § 155 järgi kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Asja müümisel enampakkumisel ei vastuta pankrotihaldur müüdud asja seisukorra ja puuduste eest (TMS § 103 lg 2).
Kõik isikud, kellel on õigusi korteriomandile, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.

Täiendav informatsioon ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.


Alghind: 200 euro(t). võlgnikul on võlgnevus KOÜ Pärna 2 ees

Omanik: Irina Viira (isikukood 46112132228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36572 ning tasuda tagatisraha 20 eurot Irina Viira arveldusarvele nr EE411010011579648228 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.02.2018 11:00 oksjonil ID36572 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Pärna tn 2, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.02.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.01.2018 kell 11:00 ja lõpeb 08.02.2018 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.02.2018 kell 11:00 ja lõpeb 19.02.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsioon ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1244507

UUED ENAMPAKKUMISED

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 1 000 €

Pilt

Korteriomandi müük

Alghind: 600 €

Pilt

Ülemiste poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Pilt

Lasnamäe poe sisustus

Alghind: 5 000 €

Vaata kõiki enampakkumisi

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.