1-toaline korter asukohaga Koidu tn 73-59, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1-toaline korter asukohaga Koidu tn 73-59, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond

Hetkehind: 750 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37379
alghind oksjonil: 750 €
tagatisraha: 75 €
aega alguseni: 17 p, 4 tundi, 41 minutit
registreerimise algus: 15.02.2018 kl 09:05
registreerimise lõpp: 13.03.2018 kl 15:05
oksjoni algus: 14.03.2018 kl 12:05
oksjoni lõpp: 22.03.2018 kl 15:05
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 13.03.2018 kl 15:05
linn / vald: Viru-Nigula vald Kunda linn
aadress: Lääne-Virumaa, Koidu tn 73
katastritunnus: 34501:003:0005
reg. osa nr: 3086331

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 14.02.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kairi Kumm avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kordusenampakkumise esemeks on Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3086331 alla kantud Liina Taidla'le (isikukood 48001195219) kuuluva kinnisasja, asukohaga Koidu tn 73-59, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus: 34501:003:0005), elamumaa, 324/28710 mõttelist osa kinnistust ja reaalosana eluruumi nr 59, mille üldpind on 32,40 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3080531, 3080631, 3080731, 3080831, 3080931, 3081031, 3081131, 3081231, 3081331, 3081431, 3081531, 3081631, 3081731, 3081831, 3081931, 3082031, 3082131, 3082231, 3082331, 3082431, 3082531, 3082631, 3082731, 3082831, 3082931, 3083031, 3083131, 3083231, 3083331, 3083431, 3083531, 3083631, 3083731, 3083831, 3083931, 3084031, 3084131, 3084231, 3084331, 3084431, 3084531, 3084631, 3084731, 3084831, 3084931, 3085031, 3085131, 3085231, 3085331, 3085431, 3085531, 3085631, 3085731, 3085831, 3085931, 3086031, 3086131, 3086231, 3086431 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 11.09.2002 asjaõiguslepinguga. Hoone energiamärgis on E. Eluruumi üldandmed: (V korrus), KINNISASJA KOORMAVAD KOLMANDATE ISIKUTE VÄLJASELGITATUD ÕIGUSED NENDE JÄRJEKOHTADEGA JA MUUD KINNISOMANDI KITSENDUSED. Kinnistusraamatu III jaost kande nr 2 alt nähtub kehtiva kandena keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks BIGBANK AS (registrikood 10183757), kohtutäitur Kairi Kumm (isikukood 47906024218) kasuks. 13.12.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.12.2012. Kinnistusraamatu IV jaos kande nr 1 alla on sisse kantud hüpoteek summas 115 000,00 krooni BIGBANK AS (registrikood 10183757) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
__Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (edaspidi KrtS) § 72 kohaselt on korteriühistu pandiõiguse suurus kuni hüpoteegi kehtivuse lõpuni 5 (viis) protsenti täitemenetluses jaotamisele minevast tulemist aga mitte rohkem kui korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa KrtS § 44 lg 3 kohaselt. Kui korteriühistu pandiõiguse suurus on väiksem kui korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa, siis kohaldatakse ülejäänud osale esimesel vabal järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Täitemenetluse seadustiku (edaspidi TMS) § 1491 sätestab korteriomandi arestimise erisused, mille kohaselt kui kohtutäitur arestib korteriomandi ja sissenõudjaks ei ole korteriühistu, saadab ta viivitamata pärast keelumärke kinnistusraamatusse kandmist teate arestimise kohta korteriühistule. 10 (kümne) päeva jooksul käesoleva nimetatud teate saamisest arvates peab korteriühistu esitama kohtutäiturile korteriühistu kehtiva majanduskava ja tõendi järgmiste andmetega: korteriomandist tuleneva sellise nõude suurus, mis on muutunud sissenõutavaks kuni (3) kolm kuud enne keelumärke kinnistusraamatusse kandmist, ja selle nõude põhjendatuse kontrollimist võimaldavad andmed ning majandamiskulude edasise arvestuse alus. TMS § 1531 kohaselt korteriühistu esitab enne enampakkumist kohtutäiturile täiendava tõendi korteriomandist tuleneva nõude suuruse kohta, mis on muutunud sissenõutavaks pärast täitmisavalduse või TMS § 1491 lõikes 4 nimetatud tõendi esitamist, kuid enne enampakkumise toimumist.
Käesolevaga teavitab kohtutäitur, et korteriühistul Kunda Koidu 73 on nõue enampakkumisel müüdava korteriomandi suhtes (seisuga 31.07.2017.a seisuga summas 1296.33 eurot). KUSTUTATAVAD ÕIGUSED, VASTUTUS PUUDUSTE EEST, RIISIKO Kordusenampakkumine viiakse läbi BIGBANK AS (registrikood 10183757) hüpoteegiga tagatud nõude katteks ning pärast kordusenampakkumist kinnistusraamatust nähtuv hüpoteek ning käsutamise keelumärge kustutatakse. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. Sätet ei kohaldata, kui asja müüb võlgnik kohtutäituri kontrolli all. Kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.


Alghind: 750 euro(t).

Omanik: Liina Taidla (isikukood 48001195219) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37379 ning tasuda tagatisraha 75 eurot Kairi Kumm kohtutäitur arveldusarvele nr EE362200221016754019 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.03.2018 15:05 oksjonil ID37379 osalemise eest. Kinnisvara: Lääne-Virumaa, Koidu tn 73, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maako“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.03.2018 kell 15:05. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.02.2018 kell 09:05 ja lõpeb 13.03.2018 kell 15:05.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.03.2018 kell 12:05 ja lõpeb 22.03.2018 kell 15:05. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 75 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumiseks palume ühendust võtta kohtutäitur Kairi Kumm büroo kontaktidel: kairikumm.buroo@taitur.just.ee, tel: 6 897 993, lahtiolekuaegadel: E-N: 12:00 - 16:00, R: 09:00 - 13:00, vastuvõtuajal: N: 12:00 - 16:00.
Kohtutäitur Kairi Kumm
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6897993
E-post: Kairi.Kumm@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kairi Kumm
Telefon: 6897993
E-post: Kairi.Kumm@taitur.just.ee
Teadaande number 1256353

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.