VÕLGNIKULE HALLIKMANN SIIM KUULUV HOONESTATUD MAATULUNDUSMAA KADRINA VALLAS (KOKKU 269274 m2)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

VÕLGNIKULE HALLIKMANN SIIM KUULUV HOONESTATUD MAATULUNDUSMAA KADRINA VALLAS (KOKKU 269274 m2)

Hetkehind: 165 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83685
alghind oksjonil: 165 000 €
tagatisraha: 16 500 €
aega alguseni: 43 p, 15 tundi, 29 minutit
registreerimise algus: 10.07.2024 kl 18:00
registreerimise lõpp: 02.09.2024 kl 23:59
oksjoni algus: 03.09.2024 kl 18:00
oksjoni lõpp: 11.09.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 02.09.2024 kl 23:59
linn / vald: Kadrina vald Võduvere küla;Neeruti küla
aadress: Harju
katastritunnus: 27305:003:0151
27305:003:0152
27305:003:0153
27305:003:0154
27305:003:0155
reg. osa nr: 13431

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
hoonestatud maatuludnussmaa asukohaga Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Võduvere ja Neeruti küla, Harju (registriosa nr 13431, katastritunnused 27305:003:0151; 27305:003:0152; 27305:003:0153; 27305:003:0154; 27305:003:0155, kokku kinnistu pindala 269274 m2, maatulundusmaa 100%).
EHR andmetel seisuga 13.06.2024 asuvad katastriüksusel 27305:003:0151 ehitised elamu 123 m2, saun 18,3 m2, laut 198 m2, sõnnikuhoidla 141,7 m2, kelder 22 m2, kasvuhoone 21 m2 ja kaks kaevu. Ülejäänud katastriüksustel EHR andmetel ehitisi ei ole.

III jakku sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Elektrivõrgu majandamine viitega 29.01.2007 lepingu punktile 6 ja lepingu lisaks olevale plaanile. Kasutusõiguse kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.

III jakku sisse kantud kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. 15.12.2006 avalduse alusel sisse kantud 4.03.2013. Kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.

III jakku sisse kantud isiklik kasutusõigus elamule ühiselt Otto Hallikmann (isikukood 33308015213), Helgi Hallikmann (isikukood 43404236013) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 30.07.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.08.2013. Rahvastikuregistri andmetel on Otto Hallikmann (isikukood 33308015213) surnud 28.06.2022. Kasutusõiguse kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.

III jakku sisse kantud märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. Viru Maakohtu 07.11.2022. a kohtumäärusega nr 2-22-7818 kuulutati välja Siim Hallikmann, isikukood 38605280325, pankrot ning nimetati pankrotihalduriks Martin Krupp. Kanne EI KUULU kustutamisele peale edukat enampakkumist.

III jakku sisse kantud keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks startUP Baltic OÜ (registrikood 12893434) ja kohtutäitur Kristel Maalman kasuks mis kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist.

Kinnistusraamatu IV jakku 150 000,00 eurot startUP Baltic OÜ (registrikood 12893434) kasuks sisse kantud hüpoteegi kanne kuulub kustutamisele peale edukat enampakkumist, sest enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumise väljakuuluutamise ajaks ei ole võlgnik kohtutäiturile esitanud kehtivaid rendilepinguid.

Eesti Vabariigi esindaja (Keskkonnaamet kaudu) vastus ostueesõiguse kasutamise kohta.
Täitemenetluse läbiviimisel ei ole oluline ostueesõiguse teostamine Riigi poolt vaid oluline on LKS § 20 kohane kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamise sätetega arvestamine. Antud kinnisasja puhul Riik ei omanda katastriüksuseid katastritunnusega 27305:003:0151- 27305:003:0153 ja 27305:003:0155, kuid katastriüksuse katastritunnusega 27305:003:0154 puhul võib omandamise olukord tekkida. Hetkel ei ole selle katastriüksuse puhul täisanalüüsi tehtud, kuid kuna katastriüksus asub umbes poole katastriüksuse osas Neeruti maastikukaitseala Karuaugu sihtkaitsevööndis.

Kitsendused: Katastriüksused (katastritunnustega 27305:003:0153 ja 27305:003:0155) jäävad tervikuna Neeruti maastikukaitseala Neeruti piiranguvööndisse; Katastriüksus (katastritunnusega 27305:003:0154) jääb osaliselt Neeruti maastikukaitseala Karuaugu sihtkaitsevööndisse ja Neeruti maastikukaitseala Neeruti piiranguvööndisse.

Neeruti maastikukaitsealal kehtib Vabariigi Valitsuse 07.04.2017 määrusega nr 72 "Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" kehtestatud kaitsekord.


Alghind: 165 000 euro(t). Ostuhinnale lisandub kohustus tasuda riigilõiv omanikukande tegemise eest kinnistusraamatusse, mille suurus sõltub ostuhinnast (RLS § 74).

Omanik: SIIM HALLIKMANN (isikukood 38605280325) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83685 ning tasuda tagatisraha 16 500 eurot Kristel Maalman arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „ID83685, 095/2024/112 Harju kinnistu enampakkumise tagatisraha“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.09.2024 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 18:00 ja lõpeb 02.09.2024 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.09.2024 kell 18:00 ja lõpeb 11.09.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnisasjaga 22.08.2024 kl 17:00-18:00.
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule.
Menetluse nr: 095/2024/112
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja VIKTOR SUSI
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 2288441

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse