Elamumaa 622 m2 aiandusühistus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Elamumaa 622 m2 aiandusühistus

Hetkehind: 10 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 37887
alghind oksjonil: 10 000 €
tagatisraha: 1 000 €
aega alguseni: 23 p, 14 tundi, 40 minutit
registreerimise algus: 13.03.2018 kl 16:00
registreerimise lõpp: 10.04.2018 kl 12:00
oksjoni algus: 10.04.2018 kl 14:00
oksjoni lõpp: 17.04.2018 kl 17:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 10.04.2018 kl 12:00
linn / vald: Narva linn
aadress: Sireli tn 25 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Sireli tn 25
katastritunnus: 51106:011:0090
reg. osa nr: 3583409

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.03.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Krista Järvet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Narva kohtutäitur Krista Järvet müüb avalikul ELEKTROONILISEL kordusenampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ ANIKS OÜ? le (11522256) kuuluva kinnistu, asukohaga Sireli tn 25 Narva linn Ida-Virumaa (pindala 622 m2, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3583409 katastritunnusega 51106:011:0090).

Registriosa III jao kande nr 4 all on seatud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet registrikood 70000349) kasuks. 12.12.2016 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 21.12.2016. Kohtunikuabi Reet Kesküla.
Kande nr 5 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet registrikood 70000349) kasuks. 25.05.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.05.2017. Kohtunikuabi Anneli Luur.

Registriosa IV jao kande nr 1 all on seatud kohtulik hüpoteek summas 3761,00 eurot Georgi Kolossov (37505083713) kasuks. 23.10.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 31.10.2014. Kohtunikuabi Ester Kärtner.
Kande nr 2 all on seatud kohtulik hüpoteek summas 4550,00 eurot Ljudmila Rumjantseva (45812223711) kasuks. 6.05.2015 kohtumääruse alusel sisse kantud 18.05.2015. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks ning kustutatakse peale õnnestunud enampakkumist.

Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnistuga 29.03.2018.a. kl 17.00 - 18.00.

Kinnistu alghind on 10000,00 eurot.

Enampakkumine algab 10.04.2018 kl 14.00 oksjonikeskkonnas ja lõpeb 17.04.2018 kl 17.00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Enampakkumise samm on 100 eurot.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab end oksjonikeskkonnas enampakkumisel osalejaks registreerima ja tasuma tagatisraha 10% alghinnast kohtutäituri ametialasele arveldusarvele. Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas. Tagatisraha laekumise tähtaeg kohtutäituri ametialasele arveldusarvele ja registreerimine enampakkumisele lõpeb 10.04.2018.a. kl 12.00.

Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri. Vara soetamisel ühis- või kaasomandisse on vajalik esitada abikaasa või kaasomaniku allkirjastatud nõusolek enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval aadressile krista.jarvet@taitur.just.ee.

Tagatisraha suurusega 1000,00 eurot tuleb tasuda kohtutäituri Krista Järvet ametialasele kontole nr EE273300334130400000 Danske Bank A/S Eesti filiaalis, selgitusse tuleb märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval (TMS § 93 lg 2).

Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.

Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada.

Ostja võib üüri- või rendilepingu üles öelda võlaõigusseaduse §-s 323 ettenähtud tingimustel ja tähtaja jooksul. Ostja ei või üüri- või rendilepingut üles öelda, kui kinnistusraamatusse on kantud märge võlaõigusseaduse § 324 kohaselt ja märget ei saa kinnistusraamatust järjekoha tõttu kustutada.

Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude ning kohtutäituri tasu katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest (kui nõue täidetakse otse sissenõudjale, tuleb kohtutäiturile tasuda täitekulud ning kohtutäituri tasu). Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.

Info kolmapäeviti 13.00-16.00 tel. +372 3594873, e-mail: krista.jarvet@taitur.just.ee.Alghind: 10 000 euro(t).

Omanik: Sireliehitus OÜ (registrikood: 11522256) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37887 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Krista Järvet, kohtutäitur arveldusarvele nr EE273300334130400000 (Danske Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.04.2018 12:00 oksjonil ID37887 osalemise eest. Kinnisvara: Sireli tn 25 // Ida-Viru maakond, Narva linn, Sireli tn 25, Narva “. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.04.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2018 kell 16:00 ja lõpeb 10.04.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.04.2018 kell 14:00 ja lõpeb 17.04.2018 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Omanikule on kohtutäituri poolt pandud kohustus lubada soovijatel tutvuda kinnistuga 29.03.2018.a. kl 17.00 - 18.00.
Kohtutäitur Krista Järvet
Tallinna mnt 9, 20303 Narva
Telefon: 3594873
E-post: krista.jarvet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Krista Järvet
Telefon: 3594873
E-post: krista.jarvet@taitur.just.ee
Teadaande number 1266412

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.