Korteriomandi müük
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomandi müük

Hetkehind: 450 €

OKSJONI ANDMED      ID: 47454
alghind oksjonil: 450 €
tagatisraha: 45 €
aega lõpuni: 1 p, 18 tundi, 55 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 20.07.2019 kl 11:00
registreerimise lõpp: 09.08.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 10.08.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 19.08.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 09.08.2019 kl 11:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Järve linnaosa, Pärna tn 37 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 37
katastritunnus: 32212:001:0047
reg. osa nr: 2590207

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.07.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Tatjana Štšukina (isikukood 45407282220) Pärandvara hooldaja  pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Tatjana Štšukina pärandvara pankrotivara koosseisus oleva alljärgneva korteriomandi (kehtivad kinnistusraamatu kanded):

I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 2590207, katastritunnus 32212:001:0047, Elamumaa 100%, IdaViru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Pärna tn 37. Maakatastri andmed üle võetud 16.12.2017. 280/39995 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 51, mille üldpind on 28,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 51. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2585207, 2585307, 2585407, 2585507, 2585607, 2585707, 2585807, 2585907, 2586007, 2586107, 2586207, 2586307, 2586407, 2586507, 2586607, 2586707, 2586807, 2586907, 2587007, 2587107, 2587207, 2587307, 2587407, 2587507, 2587607, 2587707, 2587807, 2587907, 2588007, 2588107, 2588207, 2588307, 2588407, 2588507, 2588607, 2588707, 2588807, 2588907, 2589007, 2589107, 2589207, 2589307, 2589407, 2589507, 2589607, 2589707, 2589807, 2589907, 2590007, 2590107, 2590307, 2590407, 2590507, 2590607, 2590707, 2590807, 2590907, 2591007, 2591107, 2591207, 2591307, 2591407, 2591507, 2591607, 2591707, 2591807, 2591907, 2592007, 2592107, 2592207, 2592307, 2592407, 2592507, 2592607, 2592707, 2592807, 2592907, 2593007, 2593107, 2593207, 2593307, 2593407, 2593507, 2593607 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 10.10.2006 kinnistamisavaldusega.
II jagu - Kohtla-Järve linn
III jagu - kehtivad kanded puuduvad
IV jagu - kehtivad kanded puuduvad.

Tegemist on 1 toalise korteriga. Müüdav korter vajab remonti.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Pankrotivarasse kuuluva kinnisasja müümisel enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks (alus PankrS § 139 lg 2).

Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. TMS § 155 järgi kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Asja müümisel enampakkumisel ei vastuta pankrotihaldur müüdud asja seisukorra ja puuduste eest (TMS § 103 lg 2).
Kõik isikud, kellel on õigusi korteriomandile, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.


Alghind: 450 euro(t).

Omanik: Tatjana Štšukina (isikukood 45407282220) ; surnud 14.08.2017

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47454 ning tasuda tagatisraha 45 eurot JeweLex Advokaadibüroo OÜ arveldusarvele nr EE751010220229512220 (SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.08.2019 11:00 oksjonil ID47454 osalemise eest. Kinnisvara: Järve linnaosa, Pärna tn 37 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.07.2019 kell 11:00 ja lõpeb 09.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 19.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnistusraamatus on omanikuna sisse kantud pärija Kohtla-Järve linn.Juhul,
kui vara enampakkumise akti alusel ei kanta kinnistusraamatusse enampakkumise
võitjat, siis sõlmivad asjaosalised täiendavalt notariaalselt tõestatud korteriomandi müügilepingu, mille sõlmimisega seotud kulud kannab enampakkumise võitja.
Täiendav informatsioon ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-18-7608
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1498735

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.