Kalakasvatuse hoone ja sisseseade tervikvarana
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Kalakasvatuse hoone ja sisseseade tervikvarana

Hetkehind: 300 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49159
alghind oksjonil: 300 000 €
tagatisraha: 30 000 €
aega alguseni: 14 p, 19 tundi, 35 minutit
registreerimise algus: 10.10.2019 kl 15:00
registreerimise lõpp: 31.10.2019 kl 12:00
oksjoni algus: 31.10.2019 kl 15:00
oksjoni lõpp: 07.11.2019 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 31.10.2019 kl 12:00
linn / vald: Lääneranna vald Paatsalu küla
aadress: Välja
katastritunnus: 86301:001:0322
reg. osa nr: 4302806

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Varbla Kalakasvatuse OÜ (pankrotis) (registrikood: 12031980)  pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
tervikvarana kinnistu ja sellega püsivalt seotud korduva veekasutusega kalakasvatuse seadmed järgmiselt:
I. Välja kinnistu, registriosa number 4302806, asukohaga, Paatsalu küla, Varbla vald, Pärnumaa. Katastritunnus 86301:001:0322, suurus 6,19 ha , sihtotstarve maatulundusmaa 60%, tootmismaa 40 %.
Registriosa esimesse jakku kande nr. 2 all on kantud kinnistu igakordse omaniku kasuks reaalservituut kinnistule nr. 1981906. Veejuhtimisservituut. Servituut on seatud tasuta ja tähtajatult.
Registriosa teise jakku on omanikuna sisse kantud Varbla Kalakasvatuse OÜ, registrikood 12031980.
Registriosa kolmandasse jakku on kande nr. 3 alla kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatuasjaõigusseaduse § 158 ja 158.1. järgne isiklikkasutusõigus elektripaigaldise püstitamiseks ja edasisesks talumiseks muuhulgas elektripaigaldise ehitamiseks s.h.rekonstrueerimiseks, teenindamiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, remontimiseks elektripaigaldisekaitsevööndi ulatuses vastavalt 15.04.2013 lepingu p-dele 5 kuni 9 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 15.04.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 25.04.2013.
Kande nr. 4 alla on kantud reaalservituit kinnistu nr. 197206 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu ja tasuta teeservituut vastavalt 11.11.2014 sõlmitud lepingu punktile kolm (3) ning nimetatud lepingu lahutamatuks lisaks olevale plaanile. 11.11.2014 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.11.2014.
Kande nr. 5 alla on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Magnus Arge (isikukood 37209240249) kasuks. 16.11.2016 kohtutäituri avalduse aluselsisse kantud 18.11.2016.
Registriosa neljandasse jakku on kande nr 1 alla kantud hüpoteek summas 780 000,00 EUR Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 23.11.2012. 23.05.2014 asjaõiguslepingu alusel muudetud 19.08.2014.
Kande nr. 2 alla on kantud hüpoteek summas 275 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 01.10.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 09.10.2013.
Kande nr.3 alla on kantud hüpoteek summas 100 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 15.06.2016 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.06.2016.

II. korduva veekasutusega kalakasvatuse seadmed. Kasvandus koosneb neljast süsteemist - inkubaator, noorkala- ja 2 kaubakalasüsteemi. Sobib tuura, aga ka teiste kalade (nt. ahven) kasvatamiseks, samuti tuuramarja tootmiseks.
Vallasvara on koormatud I ja II järjekoha kommertspantidega summas 275 000,00 eurot ja 100 000,00 Maaelu Edendamise Sihtasutuse (registrikood 90000245) kasuks
Vara müügi korral kustutatakse kinnistule seatud hüpoteegid ning vallasvarale seatud kommertspandid.
Tervikvara müügi alghind on 300 000,00 (kolmsada tuhat) eurot
Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 31.10.2019 kell 12.00.
Enampakkumine algab(pakkumiste tegemise algusaeg) 31.10.2019 kell 15.00.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1000 eurot.
Enampakkumine lõpeb 07.11.2019 kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast OÜ Varbla Kalakasvatuse (pankrotis) arveldusarvele EE282200221061341862 Swedbank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2019 kell 12.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning keelumärke kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja keelumärke kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusametile esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.Alghind: 300 000 euro(t). Ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: Varbla Kalakasvatuse OÜ (pankrotis) (registrikood: 12031980) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49159 ning tasuda tagatisraha 30 000 eurot Varbla Kalakasvatuse OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE282200221061341862 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2019 12:00 oksjonil ID49159 osalemise eest. Kinnisvara: Välja, Lääneranna vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 44 31313 või pinker@hot.ee.
Menetluse nr: 2-17-745
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1530716

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.