Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 24 -22, panipaik 2C, parkimiskoht nr 7 (KOOS HÜPOTEEGIGA)
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 24 -22, panipaik 2C, parkimiskoht nr 7 (KOOS HÜPOTEEGIGA)

Hetkehind: 10 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 81569
alghind oksjonil: 10 000 €
tagatisraha: 1 000 €
aega alguseni: 10 p, 1 tundi, 35 minutit
registreerimise algus: 02.04.2024 kl 16:55
registreerimise lõpp: 30.04.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 30.04.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 08.05.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 30.04.2024 kl 12:00
linn / vald: Tallinn
aadress: Tallinn, Kari tn 24
katastritunnus: 78408:805:0039
reg. osa nr: 7482250

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.04.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel ALBINA FOKINA'le kuuluva:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7482250 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kari tn 24, mille koosseisu kuulub 516/24591 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese elu- ja mitteeluruum nr 22, mille üldpind on 51,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 22.1 kuni 22.4. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7480150 - 7484550. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 2.02.2017 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Erikasutusõigus panipaigale, mis on tähistatud numbriga 2C ja erikasutusõigus garaažis paiknevale parkimiskohale, mis on 15.03.2018 lepingu lahutamatuks lisaks oleval plaanil tähistatud numbriga 7. Katastritunnus 78408:805:0039.
ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: pindala 51,60 m2. Erikasutusõigus panipaigale, mis on tähistatud numbriga 2C ja erikasutusõigus garaažis paiknevale parkimiskohale, mis on 15.03.2018 lepingu lahutamatuks lisaks oleval plaanil tähistatud numbriga 7.

Kinnisasjale on seatud:
1) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 25050601. Servituut 20.10.2016 lepingu punktis 3.1.1 kokku lepitud sisuga.
2) Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 4647250. Servituut 20.10.2016 lepingu punktis 3.1.2 kokku lepitud sisuga.
3) Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Valdamise ja kasutamise kord vastavalt 02.02.2017 lepingu punktile 3.3. 2.02.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.04.2017.
4) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktiva Finance Group OÜ (registrikood 10746479) kasuks.
5) Hüpoteek summas 140 400,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 1.11.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 7.11.2019.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek, reaalservituudid ja märkus kasutuskorra osas kustutamisele ei kuulu peale enampakkumist. Hüpoteegipidaja eurot Swedbank AS (10060701) vastuse kohaselt järelepärimisele on hüpoteegiga tagatud nõuete jääk summas 99 604.41 eurot (02.11.2023 seisuga, nõue muutub ajas). Kinnistusraamatusse on seatud hüpoteegipidaja kasuks hüpoteek summas 140 400,00 EUR eurot.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Seega ei lähe korteriühistu võlad üle uuele omanikule vara omandamisel täitemenetluses.


Alghind: 10 000 euro(t).

Omanik: FOKINA ALBINA (isikukood 48908202223) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=81569 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.04.2024 12:00 oksjonil ID81569 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kari tn 24, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.04.2024 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2024 kell 16:55 ja lõpeb 30.04.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.04.2024 kell 12:00 ja lõpeb 08.05.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 26.04.2024. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada ette 3 tööpäeva enne varaga tutvumist kohtutäituri büroole tel 683 6397, 55917300, e-post kadri.noor@polts.ee.
Menetluse nr: 025/2023/1326
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: menetlus@polts.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@polts.ee
Teadaande number 2239923

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse