Nõudeõigus Roland Põder (pankrotis) vastu
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Nõudeõigus Roland Põder (pankrotis) vastu

Hetkehind: 39 550 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49125
alghind oksjonil: 39 550 €
tagatisraha: 800 €
aega alguseni: 4 p, 17 tundi, 54 minutit
registreerimise algus: 08.10.2019 kl 18:20
registreerimise lõpp: 21.10.2019 kl 15:00
oksjoni algus: 21.10.2019 kl 15:00
oksjoni lõpp: 28.10.2019 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 21.10.2019 kl 15:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.10.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
OÜ MRP ÄRIGRUPP (registrikood: 10019466) pankrotihaldur Andres Hermet avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Nõudeõigus Roland Põder (pankrotis), isikukood 36303025713, vastu summas 287 084,71 eurot.

Nõudeõigus summas 287 084,71 eurot on tunnustatud Roland Põder (pankrotis) pankrotimenetluses pandiga tagamata nõudena II rahuldamisjärgus. Nõudeõigusest 20 080,70 eurot moodustab solidaarnõue Roland Põder (pankrotis) ja Valter Malm (pankrotis), isikukood 35905095711, vastu.

Omandaja kannab kõik vara omandamisega seotud kulud, sh kõik nõudeõiguse ülemineku vormistamisega seotud notaritasud.

Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava nõudeõigusega põhjalikult tutvunud ning on saanud täieliku ülevaate nõudeõiguse aluseks olevatest ja muudest nõudeõigusega seotud dokumentidest. OÜ MRP Ärigrupp (pankrotis) ja pankrotihaldurid ei vastuta nõudeõiguse kehtivuse ega sissenõutavuse eest.

Enampakkumise korraldajal on õigus ja kohustus kohaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 20 lõigetes 1-4 nimetatud hoolsusmeetmeid. Enampakkumise korraldaja nõuab enampakkumisele registreerida soovivatelt isikutelt infot, kas enampakkumisel osaleja tegelik kasusaaja/juhtorgani liige või keegi tema pereliikmetest või lähedastest kaastöötajatest on praegu või on viimase 12 kuu jooksul olnud riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses, samuti kinnitust, et enampakkumisel osaleda sooviva juriidilise isiku kapitali ei moodusta esitajaaktsiad või muud esitajaväärtpaberid.

OSTUHINNA TASUMINE LAENUGA.
Kui ostja soovib vara omandada krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Vastav teade saata pankrotihaldurile andres@pankrotihaldur.ee. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist pakkumise parimaks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale TMS §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kolmandad isikud peavad enne enampakkumise algust tegema pankrotihaldurile teatavaks oma õigused müüdavale õigusele, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistama.


Alghind: 39 550 euro(t).

Omanik: OÜ MRP ÄRIGRUPP (registrikood: 10019466)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49125 ning tasuda tagatisraha 800 eurot OÜ MRP Ärigrupp (pankrotis) arveldusarvele nr EE462200001120221810 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2019 15:00 oksjonil ID49125 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 18:20 ja lõpeb 21.10.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Nõudeõiguste alusdokumentidega tutvuda soovijatel pöörduda pankrotihaldur Andres Hermet'i poole andres@pankrotihaldur.ee või tel. +372 50 26 408.
Menetluse nr: 2-10-31157
pankrotihaldur Andres Hermet
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Andres Hermet
Telefon: 6645137
E-post: andres@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1529609

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.