1/3 suurune mõtteline osa surnud Väino Rasseli (isikukood 34012020028) pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/3 suurune mõtteline osa surnud Väino Rasseli (isikukood 34012020028) pärandvara ühisusest

Hetkehind: 15 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82323
alghind oksjonil: 15 000 €
tagatisraha: 1 500 €
aega alguseni: 3 p, 23 tundi, 51 minutit
registreerimise algus: 08.05.2024 kl 11:00
registreerimise lõpp: 29.05.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 29.05.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 05.06.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 29.05.2024 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule Peep Rassel kuuluv ühe neljandiku (1/3) suurune mõtteline osa 14.07.2015. aastal surnud Väino Rasseli (sünninimi Rassel, isikukood 34012020028) pärandvara ühisusest (edaspidi: vara). Pärandvara ühisus kuulub vastavalt Kuressaare notar Marika Leis poolt 08.03.2021. a notari ametitegevuse raamatu registri nr 557 all välja antud pärimistunnistusele kolmele pärijale.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev Pärandaja ja tema abikaasa ühisvara hulka kuuluv vara:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3132934 kantud kinnisasi aadressil Kaevu tn 6, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, sihtotstarve 100% elamumaa, katastritunnus 34901:014:0412, pindala 618 m².
Nimetatud kinnisasjale on kinnistusraamatusse IV jakku kantud hüpoteek summas 1 300 000,00 krooni AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Hüpoteegiga tagatud nõude jääk oli 03.11.2023 seisuga 34 941,91 eurot, nõude jääk võib muutuda.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste (sh inventuuri läbiviimise) kohta puuduvad.

Vara on arestitud kohtutäitur Rocki Alberti poolt. Vara vabastatakse arestist pärast vara müümist enampakkumisel.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 15 000 euro(t). Ostja peab tegema kõik toimingud ja tasuma kõik lõivud, maksud jmt, mis on vajalikud vara ümberregistreerimiseks ostja nimele.

Omanik: Peep Rassel (isikukood 37810130017) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82323 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.05.2024 11:00 oksjonil ID82323 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.05.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.05.2024 kell 11:00 ja lõpeb 29.05.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 05.06.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, 4429971, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2021/3021
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2253462

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse