1/2 suurune mõtteline osa 30.04.2010. a surnud Agur Aamisepp (35807180275) pärandvara ühisusest
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

1/2 suurune mõtteline osa 30.04.2010. a surnud Agur Aamisepp (35807180275) pärandvara ühisusest

Hetkehind: 7 800 €

OKSJONI ANDMED      ID: 82327
alghind oksjonil: 7 800 €
tagatisraha: 780 €
aega alguseni: 4 p, 0 tundi, 1 minutit
registreerimise algus: 08.05.2024 kl 12:00
registreerimise lõpp: 29.05.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 29.05.2024 kl 10:30
oksjoni lõpp: 05.06.2024 kl 10:30
pikenemise intervall: 1 min
laekumise tähtpäev: 29.05.2024 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.05.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kristo Aamisepp (sünd 30.11.1984 ) kuuluv ühe kahendiku (1/2) suurune mõtteline osa 30.04.2010 surnud Agur Aamisepp (isikukood 35807180275) pärandvara ühisusest. Pärandvara ühisus kuulub vastavalt Rapla notar Raul Joamets poolt 14.09.2010 välja antud pärimistunnistusele võrdsetes mõttelistes osades kahele pärijale. Pärandaja ja ta endise abikaasa ühisvara hulka kuuluva vara osas on väljastatud omandiõiguse tunnistus.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara koosseisu muuhulgas alljärgnev Pärandaja ja tema endise abikaasa ühisvara hulka kuuluv vara:
1. korteriomand, asukohaga Raplamaa, Kohila vald, Kohila alev, Ääre tn 2, reaalosa eluruum nr 10 (registriosa nr 1588137;
2. üks kümnendik (1/10) mõttelist osa kinnistust, asukohaga Raplamaa, Kohila vald, Kohila alev, Piiriääre tn 2a (registriosa nr 1911537);
3. sõiduk VAZ 21061, VIN koodiga XTA210610M2536863 registreerimismärgiga 660 AKG.

Rapla notari Raul Joametsa poolt 14.09.2010 välja antud omandiõiguse- ja pärimistunnistuse alusel on pärijad sisse kantud eelnimetatud kinnisasjade ühisomanikena ning nendele kuuluvate mõtteliste osade suuruseks on märgitud kinnistusraamatu registriossa nr 1588137 üks kahendik (1/2) kaasomandist ning kinnistusraamatu registriossa nr 1911537 üks kahekümnendik (1/20) kaasomandist.

Väljaandes Ametlikud Teadaanded 10.06.2010 avaldatud teate kohaselt oli kohtutäitur Õnne Pajur menetluses algatatud üleskutsemenetlus pärandvara inventuuri teostamiseks.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta kohtutäituril puuduvad.

Vara on arestitud kohtutäitur Rocki Alberti poolt. Vara vabastatakse arestist pärast vara müümist enampakkumisel.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 7 800 euro(t). Ostja peab tegema kõik toimingud ja tasuma kõik lõivud, maksud jmt, mis on vajalikud vara ümberregistreerimiseks ostja nimele.

Omanik: Kristo Aamisepp (isikukood 38411300287) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=82327 ning tasuda tagatisraha 780 eurot Rocki Albert arveldusarvele nr EE631010010320236013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.05.2024 10:00 oksjonil ID82327 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.05.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.05.2024 kell 12:00 ja lõpeb 29.05.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.05.2024 kell 10:30 ja lõpeb 05.06.2024 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 1 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, 4429971, e-post buroo.albert@taitur.net, svetlana.vaisa@taitur.net.
Menetluse nr: 176/2016/288
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: buroo.albert@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja SVETLANA VÄISA
Telefon: 4429972
E-post: svetlana.vaisa@taitur.net
Teadaande number 2253609

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse