Korteriomandi osa müük
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Korteriomandi osa müük

Hetkehind: 750 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54801
alghind oksjonil: 750 €
tagatisraha: 75 €
aega alguseni: 16 p, 16 tundi, 8 minutit
registreerimise algus: 01.08.2020 kl 11:00
registreerimise lõpp: 21.08.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 24.08.2020 kl 11:00
oksjoni lõpp: 31.08.2020 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 21.08.2020 kl 11:00
linn / vald: Kohtla-Järve linn
aadress: Ahtme linnaosa, Puru tee 33 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 33
katastritunnus: 32205:001:0008
reg. osa nr: 1513207

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.07.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Aleksandra Kirjanova (isikukood 46509182240)  pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Aleksandra Kirjanova pankrotivara koosseisus oleva alljärgneva korteriomandi osa (3/4 kaasomandist).
Kehtivad kinnistusraamatu kanded:
I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 1513207, katastritunnus 32205:001:0008, Elamumaa 100%, Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 33. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. Pindala 2138,0 m2. 478/14025 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 28, mille üldpind on 47,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 28. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 1510507, 1510607, 1510707, 1510807, 1510907, 1511007, 1511107, 1511207, 1511307, 1511407, 1511507, 1511607, 1511707, 1511807, 1511907, 1512007, 1512107, 1512207, 1512307, 1512407, 1512507, 1512607, 1512707, 1512807, 1512907, 1513007, 1513107, 1513307, 1513407. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 15.12.2003 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
II jagu - Julia Urlih (isikukood 49507312221) 1/4 kaasomandist
Aleksandra Kirjanova (isikukood 46509182240) 3/4 kaasomandist
III jagu - Keelumärge Julia Urlih (isikukood 49507312221) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 5.10.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 9.10.2015. Kohtunikuabi Helle Roosvalt
IV jagu - kehtivad hüpoteekide kanded puuduvad

Tegemist on 2 toalise korteriga. Müüdav korter vajab kapitaalremonti.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Pankrotivarasse kuuluva kinnisasja müümisel enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks (alus PankrS § 139 lg 2).

Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. TMS § 155 järgi kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Asja müümisel enampakkumisel ei vastuta pankrotihaldur müüdud asja seisukorra ja puuduste eest (TMS § 103 lg 2).
Kõik isikud, kellel on õigusi korteriomandile, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.


Alghind: 750 euro(t).

Omanik: Aleksandra Kirjanova (isikukood 46509182240) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54801 ning tasuda tagatisraha 75 eurot Aleksandra Kirjanova arveldusarvele nr EE842200001102056906 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.08.2020 11:00 oksjonil ID54801 osalemise eest. Kinnisvara: Ahtme linnaosa, Puru tee 33 // Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 21.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 31.08.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Teise kaasomaniku suhtes on välja kuulutatud pankrot, millest tulenevalt
võõrandatakse pankrotimenetluses ka tema kaasomandi osa. Täiendav informatsioon
ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine e-posti aadressil
hillar.villers@jewelex.ee
Menetluse nr: 2-18-12887
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1636762

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.